avís legal

L’ús d’ aquest Espai Web atorga al visitant la condició d’ usuari del Espai, cosa que implica l’ adhesió a les presents condicions generals de l’ ús ( les Condicions ) en la versió publicada en el moment que s’accedeix al mateix. Per això ANUNCI.INFO recomana que a l’ usuari llegir aquestes Condicions atentament cada cop que accedeix al Espai Web. Aquestes Condicions son aplicables amb independència de l’ existència d’ altres específiques que serien aplicables a determinats serveis que es poden oferir en aquest Espai Web.

 

1.- General.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de Juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i del Correu Electrònic, les dades generals del propietari i titular d’ aquest Espai Web son E.Jove ( en endavant, president d’ ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT ) amb domicili social a Lleida, Parc Cientític i Tecnologic de Gardeny de Lleida, amb telèfon de contacte + 34  680 780 280 i amb aquest e-mail .

2.- Objecte.

Aquest Espai Web s’edita i publica amb finalitat informativa, educativa, científicai terapèutica,  i  ha estat dissenyat per a donar a conèixer i permetre a tots els Usuaris la informació, productes i serveis d’ ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT ( en endavant, els Continguts i Serveis ).

 

El president d’ ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT podrà canviar en qualsevol moment i sense avisar prèviament el disseny, presentació i/o la configuració d’ aquest Espai Web, així com alguns o tots els Continguts i Serveis i modificar les presents Condicions o les Condicions específiques que facin referència a algun Contingut determinat.

3.- Propietat Intel·lectual.

El president d’ ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT és titular de tots els drets sobre els Continguts, ja sigui per haver-los creat ell mateix ja sigui per esser legítim cessionari  d’un tercer. Aquests Continguts son obres originals i protegides per el Dret de Propietat Intel·lectual, en vers els quals ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT es reserva tots els Drets. En conseqüència, no és permès cap reproducció, transformació, distribució o comunicació pública – inclús en la modalitat de posada a disposició – ni la transmissió, venda o redifusió, en cap forma, ni per cap mitja,de tot o part dels continguts, sense la prèvia autorització del president d’ ANUNCI-INFO DISCAPACITATS I SALUT o del titular dels drets. Qualsevol ús dels Continguts ha de realitzar-se per part de l’ Usuari amb caràcter estrictament personal o privat i sense cap finalitat comercial, en cap moment podrà ser objecte de còpia, modificació o descompilació el codi font mitjançant enginyeria inversa o qualsevol altra tècnica al efecte. ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT manifesta als efectes establerts en l’ article 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual, la seva oposició a la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública dels seus Continguts per tercers amb finalitat comercial.

 

4.- Ús de l’ Espai Web.

L’ Usuari es compromet a realitzar un ús d’ aquest Espai Web responsable,de bona fe i d’ acord amb la Llei, la moral, l’ordre públic o les bones costums i, en tot cas, es compromet

 

4.1.- a disfrutar dels Continguts que s’hi ofereixen conforme a les regles d’ accés que estableix en cada moment ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT

 

4.2.- a usar intel·ligentment i amb la més estricta reserva les claus o contrasenyes que ANUNCI.INFODISCAPACITATS I SALUT li pugui proporcionar, comprometent-se a no cedir-les o difondre-les a tercers, i en cas de que aquestes siguin conegudes per tercers, a posar tal circumstància en coneixement de ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT o, en cas contrari, assumir la responsabilitat de quan es pugui realitzar per un tercer per mitjà de dita clau o contrasenya;

 

4.3.- a no incorre en activitats il·legals, o contraries a la bona fe, a la moral,al ordre públic o a les bones costums, en l’ ús d’aquest Espai Web;

 

4.4.- a no difondre a mitjançant aquest Espai Web informació de caràcter il·legal, racista, xenòfog, pornogràfic, o contrari als Drets Humans o a l’ infancia;

 

4.5.- a no provocar a ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT o a tercers danys morals, físics o informàtics mitjançant aquest Espai Web.

 

5.- Responsabilitat d’ ANUNCI.INFO.

ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT  no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol mena que haguessin pogut ser ocasionats al Usuari en el Espai Web per qualsevol tercer o per ell mateix.

 

ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT s’ eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de qualsevol acció o informació realitzada o publicada en aquest Espai Web, sempre que la mateixa ha estat executada o introduïda per un tercer extern que no pertanyi a ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT o sense permís del responsable administrador de l’espai web i especialment respecte d’ aquelles que no suposin un ús responsable de l’ Espai Web. En qualsevol cas, ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT no serà responsable de les opinions escrites per els Usuaris mitjançant foros, chats o altres eines de participació que s’ofereixen en l’ Espai Web.

 

ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT no és responsable dels continguts que ofereixen altres espais web externs a l’ Espai Web, inclús si a ells s’hi accedeix a traves d’ enllaços o hipervincles  situats en aquest Espai Web.

 

ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT es reserva el dret de permetre que altres Usuaris enllacin aquest Espai Web als seus propis espais web. En cap cas,aquest permís s’ entendrà com a consentiment de la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública dels Continguts per tercers amb finalitat comercial, a la que ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT s’ oposa. En qualsevol cas, aquests tercers han de complir les següents condicions: 5.1.- l’ enllaç únicament s’adreçarà a la pàgina principal, sense reproduir-la de cap forma, 5.2.- no es realitzarà des del lloc web d’ origen, cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT, els seus associats, administradors, empleats o clients ni sobre la qualitat dels serveis que s’ofereixen, 5.3.- el lloc web on s’estableix l’enllaç ha de esser conseqüent amb la Llei, la moral, l’ ordre públic o les bones costums.

 

ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT es reserva el dret d’ impedir la realització de qualsevol acció o de retirar informació introduïda per un tercer, quan l’administrador pensi que la mateixa pot ser contraria a un ús responsable del Espai Web.

Aquest Espai Web pretén reduir al mínim els problemes ocasionats per una circumstància tècnica. Tot i això, algunes dades o informacions contingudes dins d’aquestes pàgines poden haver estat creats o estructurades en arxius o formats no mancades de errades, per tant no podem garantir que el servei no quedi interromput temporalment o que sigui afectat de qualsevol altra forma por dits problemes tècnics. ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT no assumirà responsabilitat envers aquestes errades o d’altres de tècniques que es presentin resultat de la consulta de la pàgina d’ aquest Espai Web o d’ aquelles altres externes objecte de reenviament de la pàgina principal.

Dins d’ aquest Espai Web es podran conèixer ofertes,  promocions o serveis especials, la vigència dels quals ha d’ esser confirmada en tot moment amb ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT, evitant d’ aquest  mode els desfasaments  d’actualització informàtica que es pugessin presentar.

En qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ al Usuari, ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT pot portar a terme la suspensió temporal de serveis en aquest Espai Web per problemes tècnics o causes de força major, sese obligació d’abonar a l’ Usuari cap indemnització.

6.- Ús de cookies i del fitxer d’activitat.

ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT  o un tercer contractat per aquest mateix per la prestació de serveis d’ amidament, pot utilitzar cookies quan un Usuari navega per els llocs i pàgines d’ aquest Espai Web. Les cookies son fitxers enviats a un navegador per mitjà d’ un servidor web per a registrar les activitats de l’ Usuari en el lloc web. Les cookies utilitzades per ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT o el tercer que actua en el seu nom, s’associen únicament com usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes cap dada personal de l’ Usuari.

L’ acceptació o no de les cookies resta en mans del propi Usuari de l’ Espai Web, no sent responsabilitat de cap manera ni forma d’ ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT si l’ Usuari té habilitades o deshabilitades la opció de rebre cookies.

Gràcies a les cookies, resulta possible  que el servidor d’ ANUNCI.INFO o del tercer que actua en el seu nom, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’ Usuari amb la finalitat de que la seva navegació sigui més senzilla, i així permetent per exemple, l’ accés a àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ell mateixos sense tenir que registrar-se en cada visita. S’ utilitzaen també per mesurar l’ audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i número d’ entrades.

L’ Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i impedir la seva instal·lació en dics dur. L’ Usuari hauria de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar l’ Espai Web Públic d’ ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT no és necessari que l’ Usuari permeti l’ instal·lació de les cookies trameses per aquest Espai Web, o tercer que pugui actuar en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l’ Usuari permeti l’ ús de cookies per a iniciar sessió en cadascún dels serveis,

7.- Dades personals.

L’ accés a alguns Continguts d’ aquest Espai Web podria estar condicionat al previ suministrament per part de l’ Usuari de les seves dades personals.

 

En aquests casos, si l’ Usuari desitja tenir accés a aquests Continguts, comunicant a ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT les seves dades personals, es compromet a subministrar únicament aquells que li siguin concernents, garantint la seva autenticitat i actualització, essent l’ únic responsable de la falta d’ inadequació a la realitat. L’Usuari queda informat de la possibilitat  que té d’ exercir, respecte a les dades personals que queden al nostre fitxer, els drets d’ accés, rectificació, oposició i cancel·lació (d’acord amb la regulació dins l’article 5 de la Llei  Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal). Aquests drets s’ hauran d’exercir davant el Responsable de Tractament de Dades d’ ANUNCI.INFO DISCAPACITATS I SALUT,  en els mitjans de contacte abans indicats.

 

8.- Llei Aplicable y Jurisdicció.

Per qualsevol qüestió de litigi o que sigui d’ incumbència al Espai Web ANUNCI.INFO, serà d’ aplicació la legislació espanyola, essent  competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ ús d’ aquest Espai Web, els Jutjats i Tribunals de Lleida ciutat (Comunitat Autonòmica Catalana).